Discussie rond “ontzorgen bij zonnepanelen”

Discussie in de kamer over ontzorging

In de tweede kamer is eind 2013 een discussie ontstaan over “ontzorgingsmodellen”. Het gaat dan om projecten waarin externe investeerders zonne-energie aanbieden tegen een kwh-prijs, die lager is dan de besparing die afnemers hebben. Bijvoorbeeld: u betaalt 20 cent per kwh, en u bespaart 23 cent per kwh bij het energiebedrijf, en we monitoren elk jaar de opbrengsten.  Daarmee is er geen enkel risico meer bij de verbruiker.

Minister Kamp heeft aangegeven dat alleen projecten waarbij “de opwekking van de elektriciteit plaatsvindt voor rekening en risico van de verbruiker  in aanmerking komen voor vrijstelling van de energiebelasting.” Kamp over de huidige ongewenste situatie: “Een bedrijf dat ontzorgt en zelf de installatie aanbiedt, loopt zelf het risico en niet de verbruiker. Dan voldoe je niet aan de definitie van zelf opwekken en daarmee niet aan de salderingsregeling”.

Kamerlid Vos diende naar aanleiding van de antwoorden van Kamp een motie in. Kort samengevat komt het erop neer dat GroenLinks gebruikers van lokale elektriciteit wil vrijwaren van het betalen van energiebelasting en dat de voorwaarde ‘voor eigen rekening en risico’ van tafel gaat. Deze motie is aangenomen. Ook in de tweede kamer zijn vragen gesteld door het CDA die als achtergrond hebben, dat Kamp volgens het CDA zijn voorstel zou moeten inslikken.

Op 14 februari deed Kamp dit min of meer in een kamerbrief.  Kamp wil dat “zoveel mogelijk ruimte wordt gelaten voor de toepassing van ontzorgconstructies. […] Onder andere ontzorgconstructies in de vorm van huur, operational lease, financial lease en onderhoudscontracten zijn mogelijk, zolang de voorwaarden niet zodanig zijn, dat de elektriciteit in wezen door de ontzorger worden geleverd.” Oftewel, zo lees ik het: geen stroom factureren.

Huursector: geen nieuwe situatie als verhuurders zonnepanelen verrekenen in de huur.

Verder zegt Kamp in de brief van 14 februari dat hij in een nieuw te ontwikkelen wet bereid is “voor de huursector een uitzondering te maken op de voorwaarde dat de verbruiker de elektriciteit zelf opwekt. Bij woningen wordt het steeds gebruikelijker om naast energiebesparende maatregelen ook te investeren in duurzame energie opwekking, zoals zon-pv. Dit geldt niet alleen voor particuliere eigenaren, maar ook voor verhuurders. Op het moment dat de duurzame elektriciteitsinstallatie onderdeel is van de woning, kan de installatie gezien worden als onderdeel van het te verhuren object. In dat geval is het kabinet bereid te bezien of in het Belastingplan 2015 een uitzondering gemaakt kan worden op de voorwaarde dat de verbruiker zelf de elektriciteit opwekt, zodat verhuurder en huurder de aanwezigheid van een duurzame elektriciteitsinstallatie op of aan de woning naar eigen inzicht in de huur kunnen verwerken. ”

Oftewel: er is een aanpassing nodig omdat er een nieuwe wet komt, maar de status quo is niet in gevaar.

Misverstanden in de media

Op vrijdagavond verscheen op het ANP en daarna in allerlei andere media het bericht “Huurders met zonnepanelen op hun dak krijgen vanaf volgend jaar korting op de energiebelasting. Dat zegt minister Kamp van Economische Zaken.”

In ieder geval is het artikel incorrect. Immers huurders kunnen nu de zonnestroom uit hun installaties al salderen, en betalen daarmee geen energiebelasting.

Deze artikelen (op NOS, Telegraaf, Trouw, …) baseren zich op een persbericht van het ministerie ( http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2014/02/14/duurzame-energie-aantrekkelijker-voor-huurders.html). Het persbericht verwijst naar de kamerbrief. Het lijkt zo te zijn dat een communicatie-medewerker bij het ministerie de kamerbrief van de minister niet goed heeft geinterpreteerd.

Advies aan verhuurders

Op basis van de kamerbrief is mijn advies:

  • voor projecten waar verhuurders zonnepanelen verrekenen in de huur, verandert er niets. Er dient wellicht wel aandacht te zijn voor goede communicatie. De strekking van het persbericht zou kunnen suggereren dat huurders er goed aan doen nog een jaar te wachten.
  • voor projecten waar externe investeerders zonnepanelen plaatsen op daken van huurders, wordt het kader waarbinnen dit kan helder. Duidelijk is dat er enig rekening en risico bij de huurder moet liggen. Derhalve adviseer ik om deze projecten vorm te geven middels een huur- of lease-contract. Daarbij dient de investeerder dan wel een minimale garantie te geven t.a.v. de werking van de zonnepanelen. Bijvoorbeeld de investeerder garandeert 1200 kwh per jaar tegen een vaste jaarlijkse vergoeding., al het meerdere is voor de huurder. Binnen dit kader zijn verschillende partijen bereid te investeren, waarbij het risico van verder veranderende regelgeving bij hen ligt. Zie hier het plan van aanpak voor het vinden van een externe investeerder.
  • projecten waarin verhuurders investeren en zonnepanelen buiten de huur om willen verrekenen, lijken met deze kamerbrief nog onzekerder te zijn geworden. Overigens heb ik over deze opties een uitgebreide correspondentie met de huurcommissie. Ik hoop in dit kader in maart terugkoppeling te krijgen van de raad van advies van de huurcommissie, teneinde hier helderheid over te krijgen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan weet u mij te vinden.

Maarten Corpeleijn, 17 februari 2014